Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych


Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych-Izba Gospodarcza (KZGPR-IG) powołany został w 25.08.2009r.  Zrzesza obecnie 100 grup producentów rolnych z różnych branż.  Naczelnym Organem Związku jest Rada, w skład której wchodzi 20 przedstawicieli GPR reprezentujących wszystkie zrzeszone w KZGPR-IG branże.

Podstawowe zadania Związku  to:

  • reprezentowanie zrzeszonych grup wobec organów administracji rządowej;
  • tworzenie warunków wszechstronnego rozwoju gospodarczego grup;
  • stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń poprzez organizowanie spotkań, szkoleń, wyjazdów studyjnych;
  • pomoc w prowadzeniu grup producentów rolnych;
  • rozwijanie współpracy pomiędzy grupami;
  • popularyzowanie i wspomaganie tworzenia grup producentów rolnych.

Wszystkich producentów rolnych (osoby fizyczne i prawne) zainteresowanych tworzeniem i działalnością grup oraz aktualnymi przedsięwzięciami Związku, zapraszamy do nawiązania z nami współpracy.

Szczególnie serdecznie zapraszamy do przystąpienia do Nas Grupy Producentów Rolnych - bo wspólne działanie pozwala na lepsze i szybsze rozwiązywanie problemów.