Ważne akty prawne

Wersje do pobrania:

Projekt rozporz?dzenia zmieniaj?cego rozporz?dzenie w sprawie szczeg??owych warunk?w i trybu przyznawania oraz wyp?aty pomocy finansowej w ramach dzia?ania „Podstawowe us?ugi dla gospodarki i ludno?ci wiejskiej”
Rozporz?dzenie Rady Ministr?w z dnia 12 pa?dziernika 2010 r. zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie realizacji niekt?rych zada? Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Uchwa?a Nr 1 z dnia 24.11.2010 roku w sprawie ustalenia wysoko?ci wpisowego i sk?adki cz?onkowskiej Krajowego Zwi?zku Grup Producent?w Rolnych – Izby Gospodarczej
Statut Krajowego Zwi?zku Grup Producent?w Rolnych - Izby Gospodarczej
Rozporz?dzenie Rady Ministr?w z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie szczeg??owego zakresu i kierunk?w dzia?a? Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposob?w ich realizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 77, poz. 514)
Rozporz?dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2008 r. zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie szczeg??owych warunk?w i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia?ania "Grupy producent?w rolnych" obj?tej Programem Rozwoju Obszar?w Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz.U. z 2008 roku, Nr 72, poz. 425)
Rozporz?dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie szczeg??owych warunk?w i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia?ania "Grupy producent?w rolnych" obj?tej Programem Rozwoju Obszar?w Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. z 2007 r., Nr 81, poz. 550)
Rozporz?dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie wykazu produkt?w i grup produkt?w, dla kt?rych mog? by? tworzone grupy producent?w rolnych, minimalnej rocznej wielko?ci produkcji towarowej oraz minimalnej liczby cz?onk?w grupy producent?w rolnych (Dz.U. z 2008 roku, Nr 72, poz. 424)
Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 roku o zmianie ustawy o grupach producent?w rolnych i ich zwi?zkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1847)
Ustawa z dnia 15 wrze?nia 2000 roku o grupach producent?w rolnych i ich zwi?zkach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz. U. z 2000r., Nr 88, poz. 983 z p??n. zm.)