wydarzenie

Zmiana przepisów dotycząca obowiązku sporządzania umów na dostawę produktów rolnych

Autor: Krystyna Ziejewska Data publikacji: Komentarze: 0

"Zmiana przepisów dotycząca obowiązku sporządzania umów na dostawę produktów rolnych

 

Informujemy, że Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych o organizacji niektórych rynków rolnych, regulująac obowiązek sporządzania umów na dostawy produktów rolnych w formie zmienionej i uszczegółowionej.

Zgodnie z poprawioną wersją każde dostarczenie produktów rolnych, z wyłączeniem dostaw bezpośrednich i rolniczego handlu detalicznego, przez producenta będącego rolnikiem, którego gospodarstwo rolne jest położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do pierwszego nabywcy będącego przetwórcą lub dystrybutorem, który nie zbywa tych produktów rolnych bezpośrednio konsumentom finalnym, zwanym dalej  „dystrybutorem”, wymaga zawarcia umowy obejmującej jedną lub wiele dostaw.

Każda taka umowa musi spełniać następujące warunki:

a) jest sporządzana przed dostawą;

b) jest sporządzona w formie pisemnej; oraz

c) zawiera w szczególności następujące elementy:

  • cenę do zapłaty za dostawę, która:

- jest niezmienna i określona w umowie; lub

- jest obliczana poprzez połączenie różnych czynników określonych w umowie, które mogą obejmować wskaźniki rynku odzwierciedlające zmiany warunków na rynku, dostarczoną ilość oraz jakość lub skład dostarczonych produktów rolnych;

  • ilość i jakość odnośnie produktów, które można dostarczyć lub które muszą zostać dostarczone, wraz z terminem takich dostaw;
  • okres obowiązywania umowy, który może być ograniczony lub nieograniczony, z klauzulami dotyczącymi rozwiązania umowy;
  • szczegóły dotyczące terminów i procedur płatności;
  • ustalenia dotyczące odbioru lub dostawy produktów rolnych; oraz
  • przepisy mające zastosowanie w przypadku zaistnienia siły wyższej.

 

Obowiązek posiadania umów z powyższymi elementami dotyczy także grup producentów, ponieważ pomimo złożonych uwag do projektu przez KZGPR IG, zapis ten został utrzymany. Obecnie grupa także musi posiadać umowy z członkami, jeżeli statut lub umowa członkowska tej grupy nie określa tych obowiązkowych elementów. W praktyce trudno wyobrazić sobie akt założycielski grupy, który zawiera tak szczegółowe elementy (terminy dostaw, cenę, ilość produktów).

Zliberalizowano także sankcje za naruszenie powyższych reguł – za brak umowy pozostaje kara 10% wartości za produkty nabyte bez pisemnej umowy z elementami obowiązkowymi. Natomiast w przypadku posiadania umowy, ale bez wymaganych zapisów (np. ceny), organ nałoży karę 1% wartości dostawy/umowy za każdy niespełniony warunek. Wówczas wysokość kary pieniężnej nie może przekroczyć 5% warto?ci produktów, nabytych wskutek takiej umowy.

KZGPR IG planuje organizację szkolenia w tym zakresie, zainteresowanych prosimy o maila zwrotnego.