wydarzenie

Szkolenie dla producent?w trzody chlewnej 25-26.01.2018 G??boczek

Autor: kzgpr.pl Data publikacji: 2010-03-04 21:09:12 Komentarze: 0

Krajowy Zwi?zek Grup Producentów Rolnych –Izba Gospodarcza  przy wspó?pracy z Warmi?sko-Mazurskim O?rodkiem Doradztwa Rolniczego  zaprasza do udzia?u w konferencji

Aktualne problemy w produkcji trzody chlewnej

która odb?dzie si? w dniach 25-26.01.2018 r. w Hotelu G??boczek Vine Resort & SPA

(Wielki G??boczek 1, 87-313 Wielki G??boczek / Brzozie)

AGENDA

godziny

temat

wyk?adowca

25.01.2018r.

15.00

Przyjazd uczestników

16.00

Otwarcie konferencji, przywitanie go?ci

Krystyna Ziejewska

Prezes KZGPR-IG,

Damian Godzi?ski

Dyrektor WMODR Olsztyn

 

16.15 – 17.15

Jak pokona? kryzys? Zagro?enia wynikaj?ce z ASF, dalszy rozwój wypadków oraz jak ochroni? swoje stado przed infekcj??

Bioasekuracja stada ?wi?

dr Piotr Ko?odziejczyk POLSUS

17.15 – 18.00

Innowacje w produkcji ?wi?, bioasekuracja w praktyce

Anna Kurek TOP AGRAR POLSKA

 

18.00 – 18.45

Prezentacja aplikacji ODR Olsztyn, która umo?liwia? b?dzie rolnikowi m.in. zg?oszenie na szkolenie, konferencj? oraz indywidualne umówienie si? na spotkanie w biurze czy w gospodarstwie

Marcin Cyrankowski

WMODR Olsztyn

18.45 – 19.15

Prezentacja programu do zarz?dzania trzod? chlewn? „Asystent producenta trzody chlewnej”

Krystyna Ziejewska, Grzegorz Majchrzak ,Piotr Ko?odziejczyk, Anna Kurek ,

19.15

Kolacja integracyjna

 

26.01.2018r.

9.00

Obowi?zek sporz?dzania umów w obrocie trzod? chlewn? – aktualne obowi?zki wynikaj?ce z nowych przepisów

Karolina Re?ska – prawnik KZGPR-IG

10.00 – 12.00

Warsztaty z obs?ugi programu „Asystent producenta trzody chlewnej”  

Barbara Skowronek, Jerzy Bancewicz WMODR Olsztyn oraz przedstawiciele KZGPR –IG Krystyna Ziejewska, Karolina Re?ska, Anna Kurek, Piotr Ko?odziejczyk, Grzegorz Majchrzak

 

KONFERENCJA SFINANSOWANA Z FUNDUSZU PROMOCJI MI?SA WIEPRZOWEGO